Hämta ANDROID-APPEN för bättre upplevelse.
Hämta IOS-APPEN för bättre upplevelse.

Användaravtal

1 Inledning

Detta användaravtal ("Användaravtalet") reglerar förhållandet mellan Card4Action och användare av webbplatser, plattformar och verktyg som tillhandahålls av Card4Action för underlätta för nätverkande mellan människor, ("Tjänsten").

2 Användare

En "Användare" är en person som är registrerad för användning av Tjänsten och har beviljats ett användarnamn och lösenord av Card4Action som ger Användaren tillgång till Tjänsten.

3 Registrering

Användare kan ansluta sig till Tjänsten genom att registrera sig via Card4Action webbplats eller mobil applikation. En förutsättning för registrering är att Användaren uppger korrekt registreringsinformation och godkänner Användaravtalet. Användaravtalet träder i kraft mellan Användaren och Card4Action när Användaren registrerar sig för Tjänsten och gäller därefter tills vidare.

4 Användarens skyldigheter

4.1 Användarens ansvar för personuppgifter och samtycke till behandling av personuppgifter

Tjänsten bygger på en databas där information om användaren delas av användaren till andra användare.

Card4Action kan automatiskt samla in viss information om Användarens aktiviteter i Tjänsten, IP-adresser och inloggningsuppgifter. Informationen kan dessutom samlas in genom användning av så kallade cookies. I paragraf 16 finns mer information om hur Card4Action använder cookies.

Card4Action behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera tjänsten. Personuppgifterna kan dessutom användas för att analysera och utveckla Tjänsten och för statistiska ändamål. I händelse av att det finns ett uttryckligt samtycke eller om Card4Action på grund av andra skäl har rätt därtill, kan informationen också användas i marknadsföringssyfte eller för olika erbjudanden. De Administrerade individerna har alltid rätt att säga nej till direkt marknadsföring, till exempel direkta erbjudanden via elektronisk kommunikation.

Användaren är ansvarig för att all information som lämnas i samband med användningen av Tjänsten är korrekt. Card4Action agerar endast som dataprocessor av den information som Användaren lämnar och hanterar all sådan information i enlighet med svenska dataskyddslagar. Card4Action får inte använda informationen för andra syften än vad som anges i detta avtal, såvida inte användaren och Card4Action kommit överens om något annat.

När Användaren ingår Användaravtalet samtycker Användaren till att Card4Action kan överföra, bearbeta och publicera personuppgifter i enlighet med Användaravtalet. Användaren samtycker dessutom till Card4Action användning av cookies i enlighet med paragraf 16 nedan.

4.2 Ansvar för information etc.

Användaren är ansvarig för information som Användaren lämnar. Användaren förbinder sig att inte publicera något i Tjänsten som bryter mot tredje parts rättigheter eller information som strider mot lag, författningar, myndighetsregler, tillåten användning eller praxis eller som kan väcka anstöt eller orsaka skada eller annan olägenhet för Card4Action eller någon tredje part. Kommunikation och publicerat material skall vara relevant för sammanhanget.

Card4Action förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att granska Användarens aktiviteter i Tjänsten och information och material som Användaren tillhandahåller i Tjänsten. Card4Action kan, efter eget gottfinnande, ta bort information eller material som bryter mot villkoren i Användaravtalet. Om informationen eller materialet inte har tagits bort av Användaren eller Card4Action, förbehåller sig Card4Action rätten att spara data så länge det är relevant för den aktuella tjänsten.

4.3 Användarnamn och lösenord

Användaren skall meddela Card4Action omedelbart om Användaren misstänker att Användarens inloggningsuppgifter används på ett otillåtet sätt. Användaren är skyldig att se till att Användarens inloggningsuppgifter hanteras med omsorg för att undvika obehörig användning. Användaren är ansvarig för all användning av Tjänsten som sker med Användarens inloggningsuppgifter fram till dess Användaren har meddelat Card4Action att Användarens konto skall spärras. Om Användaren misstänker otillåten användning av Användarens konto, skall Användaren skicka e-post till Card4Action och begära att kontot spärras. Kontaktinformation till Card4Action finns i Tjänsten.

5 Ansvarsfrihet

Card4Action kan inte hållas ansvarigt för förluster eller skador som orsakas av omständigheter utanför Card4Actions eller dess underleverantörer kontroll eller för skador eller förluster som orsakas av begränsad tillgång till Tjänsten på grund av åtgärder som vidtagits av Card4Action eller dess underleverantörer när det gäller teknik, support eller underhåll.

6 Uppsägning/avaktivering av användarkonton och användarprofiler

Card4Action har rätt att utan förvarning stänga ner eller spärra Användarens konto om kontot eller Tjänsten används på ett sätt som strider mot gällande lagar eller Användaravtalet eller orsakar skada eller riskerar att orsaka skada för Card4Action eller tredje part, eller om Användaren på något sätt inte uppfyller sina förpliktelser i detta Användaravtal. Card4Action förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, efter eget gottfinnande, vidta sådana åtgärder.

Grövre brott som skadar Card4Action eller tredje part eller är i strid med lagen, kan rapporteras till brottsbekämpande myndigheter. Användaren skall ersätta och hålla Card4Action skadeslöst från förluster eller skador som beror på att Tjänsten har använts i strid med tillämplig lag eller i strid med Användaravtalet.

Om Användaren förblir inaktiv och inte använder sitt konto under en period av 180 dagar, har Card4Action rätt, men ingen skyldighet, att avaktivera Användarens konto efter att ha meddelat Användaren.

7 Länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Card4Action tillhandahåller dessa länkar som en service till Användarna och är inte ansvarigt för tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på dessa tredje parts webbplatser. Card4Action kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller förluster som orsakats av användning av tredje parts webbplatser.

8 Immateriella rättigheter" FontAttributes="Bold" Margin="0,10,0,4

Alla immateriella rättigheter och all äganderätt som är relaterad till Card4Action och dess varumärken, Tjänsten, tekniska lösningar och Card4Actions innehåll skall förbli Card4Actions eller, i förekommande fall, dess licensgivares exklusiva egendom och får inte användas på något sätt om inte Card4Action uttryckligen gett tillstånd till detta.

Användaren beviljar Card4Action en evig, obegränsad världsomspännande licens att använda, modifiera, kopiera, publicera och tillhandahålla den information och det material som Användaren tillhandahåller i Tjänsten. Användaren bekräftar att denne har rätt att bevilja Card4Action denna licens.

Användaren skall ersätta och hålla Card4Action skadeslöst om Card4Actions användning av Användarens information eller material enligt ovan, kränker eller påstås kränka tredje parts rättigheter.

9 Hosting

Card4Action har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänstens tillgänglighet om Card4Action anser att det är nödvändigt på grund av tekniska skäl, underhåll, support eller hosting.

10 Funktionalitet och design av tjänsten

Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och utvecklas ständigt. Card4Action har rätt att från tid till annan ändra Tjänsten, dess funktionalitet och dess design. Card4Action garanterar inte att Tjänsten alltid är i funktion.

11 Överföring av Användaravtalet

Användaren kan endast överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta Användaravtal efter att Card4Action godkänt detta på förhand. Card4Action har rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter, i sin helhet eller delvis, till en annan juridisk enhet som är relaterad till Card4Action eller till tredje part. Användaravtalet ger Card4Action rätt att anlita underleverantörer.

12 Ändringar

Card4Action har rätt att från tid till annan uppdatera och ändra villkoren i Användaravtalet. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad om det gällande Användaravtalet, som görs tillgängligt i Tjänsten. Card4Action har rätt att göra ändringar utan förvarning om lagar, förordningar eller myndighetsbeslut kräver det.

13 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

I händelse av att en behörig domstol anser att något eller flera av villkoren i Användaravtalet är ogiltiga, olagliga eller inte kan verkställas, skall de återstående villkoren i Användaravtalet fortfarande gälla och Användaravtalet skall tolkas som om det felande villkoret inte funnits eller som det bestäms av sådan behörig domstol.

14 Tillämplig lag och tvister

Användaravtalet skall regleras av svensk lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med Användaravtalet, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, skall avgöras av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans.

15 Cookies

Tjänsten innehåller cookies. Cookies används för att lagra Användarens inloggningsuppgifter. Det går att inaktivera cookies i webbläsarens inställningar, men om dessa cookies inaktiveras kan det påverka användningen av Tjänsten. När Användaren undertecknar Användaravtalet godkänner Användaren Card4Actions användning av cookies. Var vänlig och läs Card4Action sekretesspolicy för mer information om cookies och hur cookies kan inaktiveras.

16 Kontaktinformation

Kontaktinformation för Card4Action info@card4action.com.

Kontaktinformation för Card4Action Data Protection Officer info@card4action.com.